เมนูหลัก

MD.205MULTIMEDIA FOR SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มด.205สื่อประสมเพื่อสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R2633M2L505W 
อาจารย์: อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =CA3004 
Course Description
ทฤษฏีของสื่อประสม ประเภทของสื่อที่นำมาใช้ในสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล โดยสื่อทางด้านภาพ เสียง ฝึกการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง เรียนรู้คุณสมบัติของไฟล์ต่าง ๆ ในระบบสื่อประสม โปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์งาน ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัดต่อและสร้างสรรค์
เทคนิคพิเศษทางด้านภาพ การตัดต่อเสียงเพื่อเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบพอดแคสติ่ง การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อวีดิทัศน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต