เมนูหลัก

AD.413ADVERTISING CAMPAIGN
ฆณ.๔๑๓การรณรงค์โฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R211282L1697W 
อาจารย์: อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี16-9-7
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: =OB3064 
Course Description
กระบวนการวางแผนรณรงค์โฆษณาตั้งแต่การรับข้อมูลสินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์โฆษณา กลยุทธ์และกลวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณาและวางแผนสื่อโฆษณา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการประเมินผลแผนรณรงค์โฆษณา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต