เมนูหลัก

AD.320ART DIRECTION FOR ADVERTISING
ฆณ.๓๒๐การกำกับศิลป์ในงานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-17:00R2633M2L40337M 
อาจารย์: อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
รหัส 620305402262,620305400813,620305403401,620305403402,620305402665,620305402040,620309400354,590309426723,620306402926,620308403028,590309427448
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =AD.307 
Course Description
เทคนิคและวิธีการการออกแบบเพื่อกำกับศิลป์ในงานโฆษณาประเภทต่างๆ อาทิ การออกแบบภาพประกอบ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การใช้สี และการสร้างสมดุลขององค์ประกอบในชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการออกแบบฉาก การเลือกวัสดุที่ใช้ประกอบฉาก และการคัดเลือกสถานที่ในการโฆษณาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต