เมนูหลัก

PR.425PRESENTATION TECHINQUES FOR PUBLIC RELATIONS
ปช.425เทคนิคการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29272C604416W 
อาจารย์: อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-44-16
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
8 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
Course Description
หลักการ วิธีการและฝึกปฏิบัติจริงในการนำเสนอความคิดและผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต