เมนูหลัก

AD.415ADVERTISING PROJECT
ฆณ.๔๑๕โครงงานโฆษณา
สังกัดนิเทศศาสตร์, การโฆษณา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R211282L20155M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร
อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต
อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-15-5
สอบปลายภาค:
Course Description
การบูรณาการความรู้ที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์และ กลยุทธ์การโฆษณา
วิธีการเลือกสื่อโฆษณาและเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ตลอดจนการนำเสนอผลงานและประเมินผลงาน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต