เมนูหลัก

MD.303DIGITAL PUBLISHING
มด.303สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30RN/AN/AL10010M 
อาจารย์: ดร.รจนา พึ่งสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =MD3084 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การเลือกและประดิษฐ์ตัวอักษร การใช้สี รวมทั้งศึกษากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเน้นกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การบริหารงานข่าว การวางแผน การคัดเลือกประเด็น การเรียบเรียงเนื้อหาต้นฉบับ การออกแบบจัดหน้า การตกแต่งต้นฉบับ และภาพประกอบโดยฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต