เมนูหลัก

PR.426PUBLIC RELATIONS PROJECT
ปช.426โครงการประชาสัมพันธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2932M2C20416M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ
อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์ชยพล อินทรวงค์
อาจารย์เมธาพร มูสิกะปาละ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-4-16
สอบปลายภาค:
Course Description
การฝึกงานประชาสัมพันธ์และฝึกใช้แนวคิด ทฤษฎีด้านกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Process)
รวมทั้งประสบการณ์จากการฝึกงานมาวางแผน วิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นปัญหาในการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต