เมนูหลัก

CA.108INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
นศ.108การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเบื้องต้น
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-12:30R211332L40832W 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-8-32
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA3002 / BC.307 
  020 พ.08:30-12:30RN/AN/AL40040W 
อาจารย์: อาจารย์รชิดา สิริดลลธี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CA3002 / BC.307 
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา กระบวนการดำเนินงานและพื้นฐานการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์และ งานโฆษณา ความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
ในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาขององค์กร อิทธิพลของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์ รูปแบบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา รวมทั้งจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์และนักโฆษณา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต