เมนูหลัก

MD.307SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
มด.307การรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R2633M2L40319M 
อาจารย์: ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-31-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =MD3114 
Course Description
แนวคิดของการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งเป้าหมายในการสื่อสารแคมเปญ การกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล การเลือกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ การวางแผนความสอดคล้องโดยรวมของแคมเปญและความเหมาะสมสำหรับช่องทาง
ที่เผยแพร่ รวมทั้งวิธีการวัดผลอย่างเหมาะสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต