เมนูหลัก

BC.316APPLIED RESEARCH IN BROADCASTING
วท.316การประยุกต์งานวิจัยในงานวิทยุและโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R29272C603129M 
อาจารย์: อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-31-29
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BC.405 
Course Description
เรียนรู้การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์เป็นโครงสร้างรายการ ที่เน้นการนำความรู้เชิงทฤษฎีมาผลิตเป็นรายการที่ง่ายต่อความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมรายการ
การวิเคราะห์ช่องทางการออกอากาศ การประเมินผลสำเร็จของรายการ เพื่อให้การสรางสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ประสบความสำเร็จ ตรงต่อความต้องการของผู้ชมรายการมากที่สุด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต