เมนูหลัก

MD.404SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT MANAGEMENT
มด.404การบริหารงานสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R211312C401822M 
อาจารย์: อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-18-22
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
หมายเหตุ: =JM.303 
Course Description
หลักการ แนวคิด กระบวนการบริหารองค์กรสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล การวางโครงสร้างและการจัดการภายใน รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กรหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต