เมนูหลัก

BC.411ANALYSIS AND CRITICISM OF BROADCAST AND DIGITAL MEDIA PROGAM
วท.411การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28332C452619M 
อาจารย์: อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-26-19
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BC.309 
Course Description
์การวิเคราะห์และวิจารณ์รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยการใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นที่สำคัญทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการผลิตรายการ ในยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ
ตลอดจนการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบของรายการต่อประเด็นต่างๆ โดยกำหนดประเด็นหรือหัวข้อของการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ ภายใต้กรอบของจริยธรรมและวิชาชีพของนักการสื่อสาร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต