เมนูหลัก

BC.412ARTS OF SPEAKING AND PRESENTATION IN BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA
วท.412ศิลปการพูดและการนำเสนอในงานวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R29042C452718M 
อาจารย์: อาจารย์รชิดา สิริดลลธี
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-27-18
สอบปลายภาค:
Course Description
เรียนรู้หลักเกณฑ์และศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ น้ำเสียง บุคลิกภาพ การเตรียมข้อมูลการนำเสนอในงานวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการนำเสนอ วิธีการออกแบบการนำเสนอ
รวมทั้งการฝึกฝนการพูดพร้อมการนำเสนอตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต