เมนูหลัก

MD.409SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT PROJECT
มด.409โครงงานสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R211312C1073M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล
ดร.กรกช แสนจิตร
ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
ดร.รจนา พึ่งสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-7-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = MD4194 
Course Description
ฝึกงานทางด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำหลักวิชาการที่ศึกษามาใช้ในการทำงาน ตลอดจนให้รู้ถึงสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริง ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของหน่วยงานภาย
นอก วิชาการฝึกงานนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๙๐ หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA) 1.75 ขึ้นไป และให้ฝึกงานเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต