เมนูหลัก

BC.413BROADCAST AND DIGITAL MEDIA PRODUCTION 3
วท.413การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 3
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R2933M2C603525M 
  ศ.10:30-12:30R212012L      
อาจารย์: อาจารย์จิราพร ยังสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-35-25
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =BC.401 
Course Description
ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลขั้นสูง ที่เน้นการคิดและการพัฒนารายการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคม ผสมผสานการใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวที่หลากหลายและเหมาะสมกับรูปแบบรายการและเทคโนโลยี
ิภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาดูงานการผลิต รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลกับมืออาชีพ พร้อมนำความรู้ทีได้จากการเรียนการผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 1 และ2 จัดตั้งบริษัทจำลอง เพื่อผลิตรายการอย่างมืออาชีพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต