เมนูหลัก

BC.415BROADCASTING AND DIGITAL MEDIA PROJECT
วท.415โครงงานวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (0-0-400)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R2935M2C503317M 
อาจารย์: อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-33-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BC.403/BC4124 
Course Description
การผลิตโครงงานทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยนำประเด็นปัญหาและสถานการณ์ ทฤษฎี หลักการ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนและการฝึกงานมาประยุกต์ทำเป็นโครงงาน (วิชานี้นักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าฝึกงานเรียบร้อยแล้ว ในช่วงภาคฤดูร้อน ของปีที่ ๓
เป็นระยะเวลาประมาณ 2 1/2 - 3 เดือนหรือไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง อีกทั้งนักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาต่างๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA) 2.00 ขึ้นไป


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต