เมนูหลัก

FM.409PRE-THESIS FILM
ภด.409การเตรียมภาพยนตร์นิพนธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R212082C402812M 
อาจารย์: อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
อาจารย์สาวิทย์ แก้วทวี
ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-28-12
สอบปลายภาค:
Course Description
การนำความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพมาระดมความคิดในรูปแบบของการจัดสัมมนาด้านภาพยนตร์ รวมถึงให้นักศึกษาได้เลือกองค์ความรู้แขนงใดแขนงหนึ่งของศาสตร์ภาพยนตร์ ระหว่าง การกำกับ, การกำกับภาพ, การเขียนบท, หรือการลำดับภาพ ไปรังสรรค์เป็นโครงการผลิตผลงาน
ภาพยนตร์นิพนธ์ หรือได้รับการอนุมัติตามมติของคณะกรรมการพิจารณาที่สาขาแต่งตั้งขึ้น (รายวิชาการเตรียมภาพยนตร์นิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.75 ขึ้นไป อีกทั้งยังต้องผ่านการฝึกงานจาก
หน่วยงานสร้างภาพยนตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐหรือเอกชน โดยหน่วยงานนั้นจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากคณะกรรมการที่สาขาวิชาตั้งขึ้น การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 2.5 -3 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง นักศึกษาที่ไม่เข้า
ฝึกปฏิบัติงานหรือเข้าฝึกปฏิบัติงานแต่ไม่ผ่านการประเมินผล จะถือว่าเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าผ่านการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ระบุไว้) (ไม่ต้องเรียน ภด.410)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต