เมนูหลัก

FM.411THESIS FILM
ภด.411ภาพยนตร์นิพนธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R212082C402515M 
อาจารย์: อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล
อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-25-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ประมวลความรู้จากการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาพยนตร์ โดยให้นักศึกษาได้เลือกองค์ความรู้แขนงใดแขนงหนึ่งของศาสตร์ภาพยนตร์ ระหว่าง การกำกับ, การกำกับภาพ, การเขียนบท, หรือการลำดับภาพ ไปรังสรรค์เป็นโครงการผลิตผลงานภาพยนตร์นิพนธ์
หรือได้รับการอนุมัติตามมติของคณะกรรมการพิจารณาที่สาขาแต่งตั้งขึ้น โดยการประเมินผลจะพิจารณาจากการอธิบายถึงกรอบมโนทัศน์ กระบวนการทำงาน การผลิตและผลงานของนักศึกษา (นักศึกษาที่จะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านวิชา ภด.409 การเตรียมภาพยนตร์นิพนธ์)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต