เมนูหลัก

PF.416CONTEMPORARY PERFORMANCE
สร.416งานการแสดงร่วมสมัย
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:30-12:30R2847M2C251510M 
อาจารย์: ดร.ปิยะพล รอดคำดี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-15-10
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
งานการแสดงร่วมสมัยในบริบทของงานการแสดงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบงานการแสดงที่ผสมผสานองค์ประกอบทางด้านการแสดงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นงานการแสดงเชิงทดลอง เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในงานการแสดง
รวมถึงการแสดงที่มีรูปแบบลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากการแสดงละครเวที โดยเข้าใจถึงการนำไปใช้ทั้งในหลายรูปแบบทั้งในเชิงศิลปะ และดัดแปลงประยุกต์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงสมามารถวิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อผลิตงานการแสดงร่วมสมัยได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต