เมนูหลัก

GE.121WAYS OF KASEM
ศท.121วิถีแห่งเกษม
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-10:3034093C906525M 
  พ.09:00-10:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-1-79
80-48-32
80-0-80
80-16-64
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3412
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
  020 อ.09:00-10:30R29252C806713M 
  พ.09:00-10:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-37-13
40-30-10
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  030 อ.09:00-10:30R29262C85769M 
  พ.09:00-10:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-62-8
20-14-6
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  040 อ.10:30-12:00R29252C851570M CLOSED 
  พ.10:30-12:00R29252C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
25-15-10
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: ยุบรวม 050,060 
  050 อ.10:30-12:00R29262C1051050M 
  พ.10:30-12:00R29262C      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
60-58-2
30-30-0
103-17-86
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  060 อ.10:30-12:00R29112C1551550M 
  พ.10:30-12:00R29112C      
อาจารย์: อาจารย์สุรธาสิต ภูทองปิด
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
90-0-90
110-101-9
13-13-0
171-41-130
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  070 อ.10:30-12:00R29252C1101100M 
  พ.10:30-12:00R29252C      
อาจารย์: อาจารย์วัชรพงษ์ สุริวงษ์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-45-25
50-0-50
50-47-3
20-18-2
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
  080 อ.13:00-14:30R29252C1281235M 
  พ.13:00-14:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี141-122-19
รหัส 620406400787
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
  090 อ.13:00-14:30R29262C901377M CLOSED 
  พ.13:00-14:30R29262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-12-77
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
หมายเหตุ: ยุบรวม 080 
  100 อ.14:30-16:00R29252C1361324M 
  พ.14:30-16:00R29252C      
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
143-72-71
66-59-7
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
  110 อ.14:30-16:00R29262C85832M 
  พ.14:30-16:00R29262C      
อาจารย์: อาจารย์วัชรพงษ์ สุริวงษ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
85-70-15
20-13-7
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
  120 จ.09:00-10:30R29172C1301282M 
  ศ.09:00-10:30R29172C      
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
70-18-52
70-25-45
80-68-12
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
  130 จ.09:00-10:30R29252C801268M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R29252C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
45-11-34
10-1-9
2-0-2
34-1-33
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
หมายเหตุ: ยุบรวม 120 
  140 จ.09:00-10:30R29262C60456M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R29262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-4-56
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
หมายเหตุ: ยุบรวม 130 
  150 จ.09:00-10:30R29292C75723M 
  ศ.09:00-10:30R29292C      
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-46-24
70-0-70
70-16-54
70-10-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2839
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2840
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
  160 จ.10:30-12:00R29172C1451423M 
  ศ.10:30-12:00R29172C      
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
70-33-37
70-49-21
70-4-66
70-55-15
76-0-76
รหัส 610608403085
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2840
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
  170 จ.10:30-12:00R29252C77968M CLOSED 
  ศ.10:30-12:00R29252C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-9-61
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
หมายเหตุ: ยุบรวม 160 
  180 จ.10:30-12:00R29032C751164M CLOSED 
  ศ.10:30-12:00R29032C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
75-11-64
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
หมายเหตุ: ยุบรวม 190 
  190 จ.10:30-12:00R29292C1381308M 
  ศ.10:30-12:00R29292C      
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
70-7-63
70-70-0
70-0-70
70-12-58
75-41-34
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2906
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2905
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2907
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2904
  200 จ.13:00-14:30R29172C1301255M 
  ศ.13:00-14:30R29172C      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
70-15-55
70-1-69
70-0-70
70-70-0
184-37-147
รหัส 620608403071,620608403910
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2907
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
  210 จ.13:00-14:30R29252C70367M CLOSED 
  ศ.13:00-14:30R29252C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-3-57
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: ยุบรวม 200 
  220 จ.13:00-14:30R29262C755619M 
  ศ.13:00-14:30R29262C      
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
75-56-19
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  230 จ.14:30-16:00R29172C1381344M 
  ศ.14:30-16:00R29172C      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
83-76-7
68-55-13
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2927
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  240 จ.14:30-16:00R29252C751362M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R29252C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-6-64
70-0-70
70-7-63
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: ยุบรวม 230 
  250 จ.14:30-16:00R29262C70646M 
  ศ.14:30-16:00R29262C      
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-29-41
70-0-70
70-35-35
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
  260 อ.14:30-16:00R29162C94904W 
  พ.14:30-16:00R29162C      
อาจารย์: อาจารย์สุรธาสิต ภูทองปิด
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-5-15
35-32-3
60-54-6
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2934M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2933M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2932M
  300 ศ.09:00-12:00R27272C25178M 
อาจารย์: อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-17-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 จ.09:00-12:00R29112C92893M 
  อ.09:00-12:00R29112C      
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-3-57
60-48-12
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาทดลองเรียน 
  311 จ.09:00-12:00R29122C80791M 
  อ.09:00-12:00R29122C      
อาจารย์: อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-26-34
60-3-57
60-22-38
60-8-52
60-4-56
60-3-57
60-1-59
60-10-50
รหัส 620604400230
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาทดลองเรียน 
  312 จ.09:00-12:00R29052C60060M CLOSED 
  อ.09:00-12:00R29052C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 3 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: วิชาทดลองเรียน ยุบรวม310 
  313 พ.09:00-12:00R29012C60159M CLOSED 
  พฤ.09:00-12:00R29012C      
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-1-59
60-0-60
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: วิชาทดลองเรียน ยุบรวม 310 
  314 พ.09:00-12:00R29032C60060M CLOSED 
  พฤ.09:00-12:00R29032C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 3 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: วิชาทดลองเรียน ยุบรวม 310 
  315 พ.09:00-12:00R29052C60159M CLOSED 
  พฤ.09:00-12:00R29052C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-1-59
60-0-60
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: วิชาทดลองเรียน ยุบรวม 310 
  320 พ.09:00-12:00R22182C20200W 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี20-20-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IGE112 นักศึกษาต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  410 พ.08:30-12:30R29162C907416M 
  พ.13:30-16:30R29112C      
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี90-74-16
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2936M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2934M
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
30 ก.ย. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2935M
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
  430 อ.13:00-14:30R29262C70862W 
  พ.13:00-14:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์วัชรพงษ์ สุริวงษ์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
70-4-66
70-4-66
สอบปลายภาค:
  440 อ.14:30-16:00RN/AN/AC70070W CLOSED 
  พ.14:30-16:00RN/AN/AC      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมีความสุข การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้สู่นักปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
การดำเนินชีวิตโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส บทบาทหน้าที่พลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต