เมนูหลัก

GE.101THAI FOR COMMUNICATION
ศท.101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.10:30-12:3034093C907317M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
90-0-90
90-57-33
90-0-90
90-16-74
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 3 ห้อง 3711
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
  020 อ.08:30-10:30R29012C95932M 
อาจารย์: อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี91-88-3
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  030 อ.08:30-10:30R29032C93912M 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี85-83-2
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  040 อ.10:30-12:30R29012C95914W 
อาจารย์: อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-71-9
80-21-59
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  050 อ.12:30-14:30R25282C96942M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-46-24
70-48-22
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  060 อ.14:30-16:30R25282C1131058M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
55-50-5
25-25-0
113-30-83
รหัส 620405402028,620405401985
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
  070 อ.14:30-16:30R29032C75570M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-0-30
65-5-60
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
หมายเหตุ: ยุบรวม 050, 060 
  080 พ.08:30-10:30R29112C1151096M 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
90-0-90
115-109-6
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  090 พ.08:30-10:30R29012C76742W 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี76-74-2
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  100 พ.10:30-12:30R29012C968313M 
อาจารย์: อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-67-13
20-14-6
รหัส 620104402599,620109400606
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
  110 พ.12:30-14:30R29012C701159M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-4-66
20-7-13
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
หมายเหตุ: ยุบรวม 120 
  120 พ.12:30-14:30R29052C1081035M 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
45-40-5
30-30-0
117-33-84
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
  130 พ.14:30-16:30R29012C70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 070 
  140 พ.14:30-16:30R29052C70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 070 
  150 จ.08:30-10:30R29052C751164M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
75-7-68
70-0-70
70-1-69
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
หมายเหตุ: ยุบรวม 160, 170 
  160 จ.08:30-10:30R29062C755916M 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
75-60-15
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
  170 จ.08:30-10:30R29032C14012713W 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
70-58-12
75-69-6
70-0-70
70-0-70
140-0-140
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2839
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2840
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
  180 จ.10:30-12:30R24182C90819M 
อาจารย์: อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-58-12
70-0-70
70-15-55
70-8-62
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
  190 จ.10:30-12:30R29062C70268M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-2-68
70-0-70
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
หมายเหตุ: ยุบรวม 180 
  200 จ.12:30-14:30R29052C70961M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-9-61
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
หมายเหตุ: ยุบรวม 210 
  210 จ.12:30-14:30R29062C1111101M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
70-53-17
120-57-63
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2904
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
  220 จ.14:30-16:30R29052C76769M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-6-64
70-0-70
70-1-69
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2905
หมายเหตุ: ยุบรวม 230 
  230 จ.14:30-16:30R29062C1548470M 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
70-0-70
70-43-27
70-0-70
80-38-42
161-3-158
รหัส 620403402979
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2906
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2907
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2905
  240 จ.14:30-16:30R29252C17014822M 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-69-1
70-0-70
70-58-12
50-21-29
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  250 ศ.08:30-10:30R29012C70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 260 
  260 ศ.08:30-10:30R29032C80755M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-9-41
50-0-50
50-3-47
70-63-7
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
  270 ศ.08:30-10:30R29072C70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 260 
  280 ศ.10:30-12:30R29012C91892M 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-4-66
90-85-5
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2927
  290 ศ.10:30-12:30R29032C70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 280 
  300 อ.10:00-12:00R27232C20128W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพร วิโรจน์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-12-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 ศ.13:00-16:00R22172C20146W 
อาจารย์: อาจารย์อมรวดี อุไรรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-14-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IGE105 นักศึกษาต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ /สถาปัตย์ฯ 
  320 อ.13:00-17:00R27212C25817W 
อาจารย์: ดร.ประโชค ชัยสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-8-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TH.1001 วิศวกรรมโยธาชาวต่างชาติ 
  400 ศ.10:30-12:30R29252C87843M 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี78-75-3
รหัส 610503403953
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2933M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2932M
  410 ศ.12:30-14:30R29012C701159M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ทุกชั้นปี
55-11-44
50-4-46
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2933M
หมายเหตุ: ยุบรวม 420 
  420 ศ.12:30-14:30R29252C1131121M 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
70-3-67
75-61-14
70-0-70
70-3-67
124-45-79
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2933M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2936M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2934M
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2935M
  430 ศ.14:30-16:30R29012C70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 230 
  440 ศ.14:30-16:30R29032C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  450 ศ.14:30-16:30R29042C70070M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  460 ศ.12:30-16:30R24182C1457471M 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี145-74-71
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
Course Description
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาสำหรับการสื่อสาร หลักการวิเคราะห์ สรุปข้อความ กลวิธีการพูดตามวาระโอกาสต่างๆ การสนทนา การอภิปราย หลักการเขียน
ความเรียง การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนโครงงาน การเขียนหนังสือ ราชการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต