เมนูหลัก

GE.101THAI FOR COMMUNICATION
ศท.101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-10:30R29112C1007624M 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-76-24
สอบปลายภาค:
  020 พ.08:30-10:30R29122C100964M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-32-8
40-14-26
40-0-40
70-67-3
สอบปลายภาค:
  030 พ.10:30-12:30R29122C100982M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-12-28
50-41-9
40-0-40
50-45-5
20-0-20
สอบปลายภาค:
  040 พ.10:30-12:30R29112C1101037M 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-49-31
1-0-1
70-56-14
สอบปลายภาค:
  050 พ.14:30-16:30R29122C15013317M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี150-130-20
รหัส 610405402871,626101404419,620306401807,610503400893,626101403908
สอบปลายภาค:
  060 ศ.09:00-11:00R29122C803446M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-19-1
10-2-8
50-15-35
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GEN101-090 
  310 จ.09:00-12:00R29252C60357M 
  อ.09:00-12:00R29252C      
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-3-57
60-0-60
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 1 =GEN101 
  320 ส.09:00-12:00R28262C301911W 
อาจารย์: อาจารย์อมรวดี อุไรรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-16-14
30-3-27
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE105/GE1506/GEN101 
  330 จ.13:00-16:30R2846M2C602436M 
  พ.13:00-16:30R28332C      
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ชั้นปี 1
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ชั้นปี 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ชั้นปี 1
60-1-59
60-0-60
60-0-60
60-4-56
60-0-60
60-0-60
60-12-48
60-5-55
60-2-58
60-0-60
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 =GEN101 
  710 พ.10:30-12:30R29122C801169M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
80-6-74
80-5-75
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาสำหรับการสื่อสาร หลักการวิเคราะห์ สรุปข้อความ กลวิธีการพูดตามวาระโอกาสต่างๆ การสนทนา การอภิปราย หลักการเขียน
ความเรียง การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนโครงงาน การเขียนหนังสือ ราชการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต