เมนูหลัก

GE.123LAWS FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.13:00-14:3034093C70070M CLOSED 
  พ.13:00-14:3034093C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
70-0-70
70-0-70
70-0-70
70-0-70
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 อ.09:00-10:30R28282C705218M 
  พ.09:00-10:30R28282C      
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
40-23-17
30-26-4
รหัส 620608403071,620608403910,610107401968
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  030 อ.09:00-10:30R28292C60159M CLOSED 
  พ.09:00-10:30R28292C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
60-1-59
60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
หมายเหตุ: ยุบรวม 020 
  040 อ.10:30-12:00R28282C603525M 
  พ.10:30-12:00R28282C      
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
50-36-14
10-2-8
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  050 อ.10:30-12:00R28292C653233M 
  พ.10:30-12:00R28292C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-25-5
10-5-5
15-2-13
15-0-15
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  060 อ.13:00-14:30R29162C78780M 
  พ.13:00-14:30R29162C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ทุกชั้นปี
62-62-0
20-16-4
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  070 อ.14:30-16:00R28282C604119M 
  พ.14:30-16:00R28282C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-35-5
20-6-14
20-0-20
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  080 อ.14:30-16:00R28292C654718M 
  พ.14:30-16:00R28292C      
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี60-42-18
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  090 จ.09:00-10:30R28312C60600M 
  ศ.09:00-10:30R28312C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  100 จ.10:30-12:00R28312C604020M 
  ศ.10:30-12:00R28312C      
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-37-8
15-3-12
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  110 จ.13:00-14:30R28352C61601M 
  ศ.13:00-14:30R28352C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ชั้นปี 1
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-50-10
1-0-1
10-9-1
รหัส 610305403337,610305403746,590306426518,616101400543
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
  120 จ.14:30-16:00R28352C65065M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R28352C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-0-30
20-0-20
15-0-15
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 110 
  300 พฤ.09:00-12:00R27272C251213W 
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-12-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 จ.09:00-12:00R24182C110W 
  อ.09:00-12:00R24182C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
หมายเหตุ: เทียบเท่ารายวิชา 3/2561 Sect 020 
  810 ไม่มีข้อมูล20191W 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาเทคโนโลยีและความปลอดภัยของอาคาร 
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต