เมนูหลัก

GE.123LAWS FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.13:00-14:3034093C60060M CLOSED 
  พ.13:00-14:3034093C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 อ.09:00-10:30R28282C60060M CLOSED 
  พ.09:00-10:30R28282C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 อ.09:00-10:30R28292C60060M CLOSED 
  พ.09:00-10:30R28292C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  040 อ.10:30-12:00R28282C60060M CLOSED 
  พ.10:30-12:00R28282C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
50-0-50
10-0-10
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  050 อ.10:30-12:00R28292C60060M CLOSED 
  พ.10:30-12:00R28292C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  060 อ.13:00-14:30R29162C60159M 
  พ.13:00-14:30R29162C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-1-59
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  070 อ.14:30-16:00R28282C60159M 
  พ.14:30-16:00R28282C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-1-39
20-0-20
20-0-20
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  080 อ.14:30-16:00R28292C60060M CLOSED 
  พ.14:30-16:00R28292C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  090 จ.09:00-10:30R28312C60060M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R28312C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  100 จ.10:30-12:00R28312C60060M CLOSED 
  ศ.10:30-12:00R28312C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  110 จ.13:00-14:30R28352C60060M CLOSED 
  ศ.13:00-14:30R28352C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  120 จ.14:30-16:00R28352C60060M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R28352C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  300 พฤ.09:00-12:00R27232C25025W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 ศ.09:00-12:00R2711A2C601545W 
อาจารย์: A.RAPA PETERST
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
60-14-46
60-0-60
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
  320 จ.09:00-12:00RN/AN/AC110W 
  อ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =3/62 Sect 020 
  880 ไม่มีข้อมูล30030W 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน 
  010 อ.13:00-16:0034053C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวมกลุ่ม 1020, 1050 
  020 อ.09:00-12:00R29032C604614W 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-24-16
20-20-0
รหัส 620604404416,620105402117,600607484724
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  030 อ.09:00-12:00R2433M2C603030W 
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-30-30
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  040 อ.13:00-16:00R2433M2C64613W 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี61-57-4
รหัส 620101403034,580306424364
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  050 อ.13:00-16:00R29292C60546W 
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
รหัส 596101426213
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  060 ศ.13:00-16:00R28202C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
45-0-45
15-13-2
รหัส 600306485113,600306485111
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 1070,1080 
  070 ศ.13:00-16:00R24142C85841W 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
85-69-16
85-15-70
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  080 ศ.13:00-16:00R25212C84840W 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-60-0
84-24-60
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  090 อ.13:00-16:00R29042C1103278W 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-31-79
รหัส 590502427867
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  100 อ.09:00-12:00R2434M2C816219W 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี81-62-19
สอบปลายภาค: F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
F28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต