เมนูหลัก

GE.143APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE
ศท.143การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 อ.13:00-14:0034053C40040M CLOSED 
  อ.14:00-16:00COM11L      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  021 พ.09:00-10:00R25032C50446M 
  พ.10:00-12:00R2634M2L      
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี50-43-7
รหัส 610901402411,590702428106
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  031 พ.13:00-14:00R25032C40040M CLOSED 
  พ.14:00-16:00R2634M2L      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  041 ศ.13:00-14:00R25032C503515M 
  ศ.14:00-16:00R2634M2L      
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
8 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
Course Description
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล การสร้างภาพกราฟฟิก การตัดต่อ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา การทำงาน และนันทนาการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต