เมนูหลัก

GE.145APPLIED PHYSICS IN EVERYDAY LIFE
ศท.145การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-10:30R29032C40382M 
อาจารย์: อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-38-2
สอบปลายภาค:
  020 พ.10:30-12:30R29032C40400M 
อาจารย์: ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค:
  030 พ.10:30-12:30R29012C55514M 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี55-51-4
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสสารและสถานะของสสาร ระบบหน่วยระหว่างชาติ ธรรมชาติของแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กลศาสตร์ภาคของไหล คลื่น ความร้อนและบรรยากาศรอบตัวเรา เสียงกับการได้ยิน
ธรรมชาติของแสง ไฟฟ้าและการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต