เมนูหลัก

GE.100ENGLISH FOR COMMUNICATION
ศท.100ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-14:3034063C452619M 
  พ.13:00-14:3034063C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
A.Eddie Lun
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-10-35
45-16-29
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3403
  020 อ.14:30-16:0034063C70673M 
  พ.14:30-16:0034063C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
A.Eddie Lun
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
67-65-2
60-2-58
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3406
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3403
  030 อ.09:00-10:30R28202C55550M 
  พ.09:00-10:30R28202C      
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-42-8
50-12-38
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  040 อ.09:00-10:30R28212C55514M 
  พ.09:00-10:30R28212C      
อาจารย์: อาจารย์ปิยพร ฉายา
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-8-12
44-43-1
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  050 อ.09:00-10:30R28222C60555W 
  พ.09:00-10:30R28222C      
อาจารย์: คุณปรเมศวร์ ไวทยวรรณ
อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-21-9
35-34-1
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  060 อ.09:00-10:30R28262C67661M 
  พ.09:00-10:30R28262C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
17-9-8
65-56-9
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  070 อ.10:30-12:00R28202C63576M 
  พ.10:30-12:00R28202C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-52-8
20-5-15
รหัส 180101403897
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  080 อ.10:30-12:00R28212C60564M 
  พ.10:30-12:00R28212C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์ปิยพร ฉายา
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-56-4
10-0-10
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  090 อ.10:30-12:00R28222C61592M 
  พ.10:30-12:00R28222C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-54-6
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  100 อ.13:00-14:30R28202C67661M 
  พ.13:00-14:30R28202C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี59-57-2
รหัส 610608401973,610608400446,610608400445
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
  110 อ.13:00-14:30R28212C67607M 
  พ.13:00-14:30R28212C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี56-49-7
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
  120 อ.13:00-14:30R28222C68680M 
  พ.13:00-14:30R28222C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ) ทุกชั้นปี
68-68-0
45-0-45
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  130 อ.13:00-14:30R28262C69681M 
  พ.13:00-14:30R28262C      
อาจารย์: อาจารย์ดารณี มีสมมนต์
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-6-44
50-11-39
50-13-37
50-38-12
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
  140 อ.14:30-16:00R28202C50464M 
  พ.14:30-16:00R28202C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-46-4
รหัส 180101403897
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  150 อ.14:30-16:00R28212C50050M CLOSED 
  พ.14:30-16:00R28212C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-0-50
20-0-20
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 160 
  160 อ.14:30-16:00R28222C73721M 
  พ.14:30-16:00R28222C      
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-0-50
60-48-12
25-24-1
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
  170 อ.14:30-16:00R28262C60546M 
  พ.14:30-16:00R28262C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์ดารณี มีสมมนต์
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
50-0-50
60-54-6
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
  180 จ.09:00-10:30R28202C533320M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R28202C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
53-33-20
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
หมายเหตุ: ยุบรวม 200, 220 
  190 จ.09:00-10:30R28212C50941M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R28212C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-9-41
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
หมายเหตุ: ยุบรวม 180, 200, 210, 220 
  200 จ.09:00-10:30R28222C62620M 
  ศ.09:00-10:30R28222C      
อาจารย์: ดร.จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-0-50
55-53-2
50-0-50
50-0-50
65-9-56
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
  210 จ.09:00-10:30R28262C55154M CLOSED 
  ศ.09:00-10:30R28262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
55-1-54
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
หมายเหตุ: ยุบรวม 220 
  220 จ.09:00-10:30R29052C89872W 
  ศ.09:00-10:30R29072C      
อาจารย์: อาจารย์หทัยกร ล้อประดิษฐ์พงษ์
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-0-50
55-54-1
50-0-50
50-0-50
88-33-55
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
  230 จ.10:30-12:00R28202C50050W CLOSED 
  ศ.10:30-12:00R28202C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 240 
  240 จ.10:30-12:00R28262C56551M 
  ศ.10:30-12:00R28262C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-42-8
50-4-46
20-9-11
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2839
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2840
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
  250 จ.10:30-12:00R28222C92911M 
  ศ.10:30-12:00R28222C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
ดร.จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-20-30
50-29-21
96-40-56
รหัส 620702402052,620702402030
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2840
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
  260 จ.10:30-12:00R28262C551045M 
  ศ.10:30-12:00R28262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-19-31
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
หมายเหตุ: ยุบรวม 270 
  270 จ.10:30-12:00R29052C83830M 
  ศ.10:30-12:00R29072C      
อาจารย์: อาจารย์หทัยกร ล้อประดิษฐ์พงษ์
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-10-40
50-4-46
51-51-0
50-0-50
50-19-31
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
  280 จ.10:30-12:00R28282C55550M 
  ศ.10:30-12:00R28282C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-1-49
50-3-47
50-1-49
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2904
หมายเหตุ: ยุบรวม 250 
  290 จ.13:00-14:30R28202C93867M 
  ศ.13:00-14:30R28202C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-27-23
50-19-31
50-38-12
50-2-48
93-0-93
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2906
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2904
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2907
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2905
  300 จ.13:00-16:00R2851M2C25196W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-8-12
รหัส 190405402200,190405402201,190405402723,190405403271,190405403380,190405403381,190405403383,190405403924,190405601528,190405603390,190405603551,180505403848,180505404060
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 อ.13:00-16:00R29032C554510W 
  พ.13:00-16:00R29032C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-2-58
สอบปลายภาค: 4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาทดลองเรียน 
  311 อ.13:00-16:00R29112C80782W 
  พ.13:00-16:00R29112C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-25-35
60-3-57
60-23-37
60-8-52
60-4-56
60-3-57
60-1-59
60-10-50
รหัส 620604400230
สอบปลายภาค: 4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาทดลองเรียน 
  312 อ.13:00-16:00R29012C50455W 
  พ.13:00-16:00R29012C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-41-4
สอบปลายภาค: 4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
4 มิ.ย. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาทดลองเรียน 
  313 ศ.09:00-12:00R22282C10010W 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
หมายเหตุ: =IGE101 นศ.ต่างชาติ คณะสถาปัตย์ฯ 
  400 จ.13:00-14:30R28262C61601M 
  ศ.13:00-14:30R28262C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-38-12
50-0-50
50-1-49
50-10-40
52-8-44
รหัส 610503403953,610503400893,610503402358,610503402667
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2907
  410 จ.13:00-14:30R28222C57534M 
  ศ.13:00-14:30R28222C      
อาจารย์: ดร.จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-3-47
50-0-50
50-39-11
50-0-50
10-10-0
51-1-50
รหัส 610503403953
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
  420 จ.13:00-14:30R28262C55550M 
  ศ.13:00-14:30R28262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-2-48
50-3-47
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: ยุบรวม 290 
  430 จ.13:00-14:30R29052C55514M 
  ศ.13:00-14:30R29052C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
อาจารย์หทัยกร ล้อประดิษฐ์พงษ์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-11-39
50-13-37
50-20-30
50-7-43
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
  440 จ.13:00-14:30R28282C50050M CLOSED 
  ศ.13:00-14:30R28282C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  450 จ.13:00-14:30R28292C50050M CLOSED 
  ศ.13:00-14:30R28292C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 460 
  460 จ.13:00-14:30R28312C551441M 
  ศ.13:00-14:30R28312C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-11-39
50-2-48
50-1-49
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
หมายเหตุ: ยุบรวม 400, 410 
  470 จ.14:30-16:00R28202C66651M 
  ศ.14:30-16:00R28202C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-42-8
50-23-27
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
  480 จ.14:30-16:00R28262C59590M 
  ศ.14:30-16:00R28262C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
50-1-49
50-2-48
50-50-0
50-0-50
61-6-55
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2927
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
  490 จ.14:30-16:00R28222C601149M 
  ศ.14:30-16:00R28222C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
60-12-48
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: ยุบรวม 470, 480 
  600 จ.14:30-16:00R28262C50050M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R28262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  610 จ.14:30-16:00R28272C50050M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R28272C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  620 จ.14:30-16:00R28282C50050M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R28282C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  630 จ.14:30-16:00R28292C50050M CLOSED 
  ศ.14:30-16:00R28292C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  640 อ.10:30-12:00R28262C81783W 
  พ.10:30-12:00R28262C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
30-27-3
45-0-45
45-35-10
2-2-0
40-1-39
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
  650 อ.13:00-14:30R28352C45342W 
  พ.13:00-14:30R28312C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
45-3-42
45-0-45
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: ยุบรวม 640 
  660 อ.09:00-10:30R28292C57570W 
  พ.09:00-10:30R28292C      
อาจารย์: A.Walter A. Naglis
A.Eddie Lun
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-19-11
30-22-8
20-16-4
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2933M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2931M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2932M
  670 ส.08:30-12:30R28262C76742W 
  ส.13:30-16:30R28262C      
อาจารย์: อาจารย์ดารณี มีสมมนต์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
76-74-2
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2935M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2936M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2933M
2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2934M
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
  680 ส.08:30-12:30R28272C50050W CLOSED 
  ส.13:30-16:30R28272C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2936M
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 ยุบรวม 670 
Course Description
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการพูด
การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต