เมนูหลัก

GE.100ENGLISH FOR COMMUNICATION
ศท.100ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R28272C1008119M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-81-19
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  020 อ.09:00-12:00R28262C85769M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทุกชั้นปี
85-61-24
55-15-40
55-0-55
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  030 อ.09:00-12:00R28272C856718M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทุกชั้นปี
55-40-15
55-16-39
55-0-55
10-8-2
10-3-7
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
  040 อ.13:00-16:00R28292C90873M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
85-82-3
4-4-0
รหัส 626101400659
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
  050 อ.13:00-16:00R28262C90882M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
60-40-20
60-48-12
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
  060 จ.09:00-12:00R28262C503911M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-6-4
20-14-6
20-10-10
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  070 จ.13:00-16:00R28262C50482M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-48-2
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
  080 จ.13:00-16:00R28292C51492M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี51-49-2
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  300 ไม่มีข้อมูล25025W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 จ.09:00-12:00R28282C20146W 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-6-14
20-8-12
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =IGE101/GE1501/GEN102 
  330 พ.08:30-12:00R22172C60654W 
  ศ.13:00-16:30R22172C      
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
A.Eddie Lun
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-2-58
60-0-60
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 =GEN102 
  710 อ.09:00-12:00R28272C551144M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
55-6-49
55-5-50
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  820 ส.11:30-14:30R29112C801268W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
100-1-99
100-11-89
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CE. 
Course Description
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการพูด
การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต