เมนูหลัก

GE.110ENGLISH FOR DAILY LIFE
ศท.110ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.10:30-12:0034063C402713M 
  พ.10:30-12:0034063C      
อาจารย์: ดร.จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-5-35
40-22-18
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
  020 อ.10:30-12:00R28262C25025M CLOSED 
  พ.10:30-12:00R28262C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-0-25
25-0-25
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
  300 อ.13:00-16:00R2853M2C20119W 
อาจารย์: Dr.Siwittra Chainiyom
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-1-19
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  310 พ.13:00-16:00R22112C110W 
  ศ.13:00-16:00R22112C      
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
1-1-0
1-0-1
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
หมายเหตุ: เทียบเท่ารายวิชา SUMMER 
  810 ส.08:30-11:3034063C564214M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-2-38
40-0-40
50-39-11
รหัส 600607483826
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
5 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3412
  820 ไม่มีข้อมูล301218W 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ชั้นปี 1
100-0-100
100-12-88
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CET. 
Course Description
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในหลากหลายสถานการณ์ กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม เทคนิคการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต