เมนูหลัก

GE.110ENGLISH FOR DAILY LIFE
ศท.110ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ไม่มีข้อมูล110W 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ผิดหลักสูตร 
  010 อ.09:00-12:0034073C40040M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวมกลุ่ม 020 
  020 อ.09:00-12:00R28292C35296M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
35-23-12
35-6-29
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  300 อ.09:00-12:00R2853M2C20317W 
อาจารย์: อาจารย์ชานนท์ สืบสายไทย
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-3-17
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
  810 ส.11:30-14:303507A3C40328W 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
40-32-8
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3407
3 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3409
หมายเหตุ: =GE.114 
  880 ไม่มีข้อมูล30030W 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน 
Course Description
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในหลากหลายสถานการณ์ กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม เทคนิคการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต