เมนูหลัก

GE.213ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES
ศท.213ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R28332C503020M 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-30-30
60-0-60
สอบปลายภาค:
  020 อ.09:00-12:00R28312C50419M 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี60-41-19
สอบปลายภาค:
  030 พ.13:00-16:00R28312C50491M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-43-17
60-6-54
สอบปลายภาค:
  040 พฤ.09:00-12:00R28312C41410M 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-41-19
สอบปลายภาค:
  050 พฤ.09:00-12:00R28292C41392M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี41-39-2
สอบปลายภาค:
  060 จ.09:00-12:00R28332C50500W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
45-41-4
45-0-45
สอบปลายภาค:
  070 จ.13:00-16:00R28332C45423W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
33-33-0
12-9-3
สอบปลายภาค:
  080 ศ.09:00-12:00R28292C50500W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
50-50-0
45-0-45
สอบปลายภาค:
  090 ศ.13:00-16:00R28342C45045W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-0-45
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 070 
  700 พ.09:00-12:00R28312C402812W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
40-3-37
40-24-16
รหัส 600405485263
สอบปลายภาค:
  890 ไม่มีข้อมูล453015W 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  910 อา.15:00-21:00R27292C501238W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
Course Description
ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงาน การแนะนำตนเอง การแนะนำเพื่อน การทักทายและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การตั้งและตอบคำถามอย่างเป็นทางการ การนำเสนองาน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และการเจรจาต่อรองหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต