เมนูหลัก

GE.152RECREATION ACTIVITIES
ศท.152กิจกรรมนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 อ.10:30-12:30N/AN/AC60060M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  002 อ.08:30-10:30R29162C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  003 อ.10:30-12:30R28352C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  004 อ.12:30-14:30R28352C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ทุกชั้นปี60-8-52
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  005 อ.14:30-16:30R28352C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  310 พฤ.08:30-10:30R28282C110W 
  พฤ.10:30-12:30R28282C      
อาจารย์: อาจารย์ชัชวาลย์ เกตุศิริ
รหัส 630608401451
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.152 Sect 001 3/2562 
  701 พ.14:30-16:30R28212L602436W 
อาจารย์: อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
60-3-57
60-21-39
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  001 อ.10:30-12:30R29122C603228W 
อาจารย์: อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-32-28
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  002 อ.08:30-10:30R29122C80782W 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี80-78-2
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  003 พ.12:30-14:30R29012C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  004 อ.10:30-12:30R29052C80719W 
อาจารย์: อาจารย์ชัชวาลย์ เกตุศิริ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-70-10
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  005 จ.14:30-16:30R29012C604911W 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
60-48-12
60-1-59
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  006 ศ.12:30-14:30R29052C80746W 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-74-6
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  007 ศ.12:30-14:30R29072C80764W 
อาจารย์: อาจารย์ชัชวาลย์ เกตุศิริ
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-75-5
รหัส 590107427029
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  008 ศ.14:30-16:30R29052C804238W 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-42-38
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  009 ศ.14:30-16:30R29072C805426W 
อาจารย์: อาจารย์ชัชวาลย์ เกตุศิริ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-53-27
รหัส 610505401728
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
  010 อ.08:30-10:30R29052C80755W 
อาจารย์: อาจารย์ชัชวาลย์ เกตุศิริ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-75-5
สอบปลายภาค: F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
F2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
Course Description
ศึกษา ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์คุณค่าของนันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม และคุณสมบัติของผู้นำกิจกรรมนันทนาการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต