เมนูหลัก

GE.152RECREATION ACTIVITIES
ศท.152กิจกรรมนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 พ.08:30-10:30R2737M2C805129M 
อาจารย์: อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-51-29
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  002 พ.08:30-10:30R2738M2C1601564M 
อาจารย์: อาจารย์ชัชวาลย์ เกตุศิริ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
38-33-5
85-81-4
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
Course Description
ศึกษา ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์คุณค่าของนันทนาการและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม และคุณสมบัติของผู้นำกิจกรรมนันทนาการหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต