เมนูหลัก

GE.153ARTS OF SELF DEFENCE
ศท.153ศิลปะป้องกันตัว
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.12:30-14:30R27162C1019W 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรธน์ นุชอร่ามเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
หมายเหตุ: = GEN602 
Course Description
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัว การฝึกศิลปะป้องกันตัวเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม หลักการและทักษะการป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลัง วิธีการแก้ไขและป้องกันตน
เองในสถานการณ์เฉพาะหน้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต