เมนูหลัก

GE.155BALLROOM DANCING
ศท.155ลีลาศ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.12:30-14:30Raerobic2C756411M 
อาจารย์: อาจารย์บุญญสิตา บุษปะเกศ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี74-73-1
รหัส 610305400398
สอบปลายภาค:
  002 จ.12:30-14:30Raerobic2L76760M 
อาจารย์: อาจารย์บุญญสิตา บุษปะเกศ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี70-70-0
รหัส 630608402696,630608402697,630608402922,620607401202,610608403612,610608403714
สอบปลายภาค:
  003 ศ.12:30-14:30Raerobic2L836221M 
อาจารย์: อาจารย์ชัชวาลย์ เกตุศิริ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ทุกชั้นปี
70-51-19
10-10-0
5-0-5
รหัส 610309403728
สอบปลายภาค:
  004 ศ.14:30-16:30Raerobic2L80791W 
อาจารย์: อาจารย์บุญญสิตา บุษปะเกศ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-59-1
20-20-0
สอบปลายภาค:
  005 จ.14:30-16:30Raerobic2L202M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-0-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิด 
  606 ไม่มีข้อมูล5000500W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
500-0-500
500-27-473
500-0-500
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของการลีลาศ การฝึกลีลาศจังหวะต่างๆ การประยุกด์ใช้ลีลาศเพื่อการเข้าสังคม และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต