เมนูหลัก

GE.155BALLROOM DANCING
ศท.155ลีลาศ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  001 ศ.08:30-10:30Raerobic2C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =GEN601 
  002 ศ.12:30-14:30Raerobic2L601743M 
อาจารย์: อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-17-43
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
หมายเหตุ: =GEN601 
  003 ศ.14:30-16:30Raerobic2L60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =GEN601 
Course Description
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติ ขอบข่ายและประโยชน์ของการลีลาศ การฝึกลีลาศจังหวะต่างๆ การประยุกด์ใช้ลีลาศเพื่อการเข้าสังคม และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต