เมนูหลัก

IET.310FUNDAMENTALS MATHEMATICS FOR TECHNICIAN ENGINEERS
ทอ.310คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  901 อา.14:30-20:0027022C70691W 
อาจารย์: อาจารย์นภนต์ เกื้อน้อย
สอบปลายภาค:
  902 อา.08:30-14:0027032C65605W 
อาจารย์: อาจารย์นภนต์ เกื้อน้อย
สอบปลายภาค:
Course Description
การเปลี่ยนหน่วยระบบต่างๆ ในงานทางวิศวกรรม การคำนวณเศษส่วน การหาค่าสมการและอสมการ ปีทาโกรัส ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ การหาค่าฟังก์ชั่นลอการิทึม การหาค่าพื้นที่รูปทรงเรขาคณิตและพื้นที่ผิว กฎการได้เปรียบเชิงกลและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม
การคำนวณหาค่าความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราการป้อนและเวลางานตัดของงานกลึง งานเจาะสว่าน และงานกัด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต