เมนูหลัก

IET.313ENGINEERING ECONOMY AND FINANCE
ทอ.313เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.14:30-20:0028032C60537W 
อาจารย์: อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
สอบปลายภาค:
  820 อา.08:30-14:0028032C60537W 
อาจารย์: อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน วงจรการเคลื่อนไหวทางการเงิน ประเภทต้นทุนและงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน หลักเกณฑ์และเทคนิคการลดต้นทุน มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาและดอกเบี้ย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน วิธีคิดค่าเสื่อมราคา
การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์การลงทุนในโครงการต่างๆ ในรูปของผลตอบแทนที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดทำแผนธุรกิจ และกรณีศึกษ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต