เมนูหลัก

IET.314INDUSTRIAL MANAGEMENT AND QUALITY SYSTEM
ทอ.314การจัดการอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0028062C65623W 
อาจารย์: อาจารย์ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0028062C65623W 
อาจารย์: อาจารย์ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการบริหาร คุณลักษณะของผู้ประกอบการสมัยใหม่ ผู้นำและการทำงานเป็นทีม การกำหนดโครงสร้างการบริหารและการเขียนภาระงาน เทคนิคการจัดการงานอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอุตสาหกรรม การตลาดสมัยใหม่และการประกอบกิจการ
หลักการประกันและการจัดการคุณภาพ ข้อกำหนดและขั้นตอนการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2015 การจัดทำแผนงานคุณภาพ การเขียนเอกสารระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ดัชนีวัดสมรรถนะในการดำเนินงาน (KPI) และต้นทุนคุณภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต