เมนูหลัก

EE.365ELECTRICAL ENGINEERING FOR TECHNICIAN ENGINEERS
วฟ.365วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.14:30-20:0027022C65065M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
65-0-65
65-0-65
65-0-65
สอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎี การอ่านและเขียนวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือและวิธีการวัดทางไฟฟ้า หลักการทำงานและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการและระบบการควบคุมทางไฟฟ้า หลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรม การเลือกใช้ฟิวส์ เบรกเกอร์
มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า หลักการออกแบบระบบแสงสว่างในอุตสาหกรรม การปฎิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า และระบบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาทางทฤษฎี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต