เมนูหลัก

IET.340DESIGN OF PRODUCTION MACHINE ELEMENTS
ทอ.340การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0027022C70691W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0027022C65605W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการพื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัตถุ ทฤษฏีความเสียหาย ความล้าการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่าย เพลา คัปปลิ้ง แบริ่ง สายพาน น๊อตและสกรู โซ่ ลิ่ม สปริงสกรูส่งกำลัง การยึดด้วยหมุดย้ำ การยึดด้วยสลักเกลียว
การกำหนดค่าพิกัดงานสวมและระยะเผื่อ ตารางมาตรฐานและการเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต ระบบหล่อลื่นชิ้นส่วนจักรกลและการเลือกใช้สารหล่อลื่น หลักการและเครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาและการปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจัก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต