เมนูหลัก

IET.342INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
ทอ.342การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:3027062C705119W 
อาจารย์: อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0027062C705218W 
อาจารย์: อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
สอบปลายภาค:
Course Description
สาเหตุอุบัติเหตุ การจัดองค์กรความปลอดภัย การตรวจและประเมินความปลอดภัยการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น งานไฟฟ้า งานเชื่อม งานเครื่องจักรกล และหม้อไอน้ำ อัคคีภัยและสารเคมี การจัดผังโรงงานและสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การประเมินความเสี่ยง เทคนิคการจัดการเพื่องานความปลอดภัย การเขียนแผนงานความปลอดภัย การจัดทำคู่มือและมาตรฐานงานความปลอดภัย แผนการตรวจความปลอดภัย สาธารณสุขในโรงงาน กฎหมายงานความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต