เมนูหลัก

IET.343QUALITY CONTROL
ทอ.343การควบคุมคุณภาพ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.14:30-20:0027072C60573W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ
สอบปลายภาค:
  820 อา.08:30-14:0027072C604812W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ
สอบปลายภาค:
Course Description
การควบคุมคุณภาพในงานผลิต การวางแผนและกำหนดนโยบายคุณภาพ การประยุกต์หลักการทางสถิติมาช่วยในการตรวจสอบการผลิต การกำหนดเกณฑ์และแผนของการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปรและแผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะ การใช้ตารางมาตรฐาน
การสร้างและการใช้งานเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) การออกแบบการทดลองเบื้องต้น วิศวกรรมความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการผลิต แผนงานคุณภาพเพื่อการผลิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต