เมนูหลัก

IET.346PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
ทอ.346การวางแผนและควบคุมการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.14:30-20:0027072C705119W 
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
สอบปลายภาค:
  820 อา.08:30-14:0027072C705218W 
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของระบบการผลิตและการวางแผนการผลิต การใช้เทคนิคเพื่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนและการควบคุม พัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) การวางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) การจัดตารางการผลิตและ
การควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร การวิเคราะห์และวางแผนงานโครงการด้วยเทคนิคของเพิร์ทและซีพีเอ็ม (PERT/CPM) ให้มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต