เมนูหลัก

IET.347INDUSTRIAL PLANT DESIGN
ทอ.347การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0027062C705119W 
อาจารย์: อาจารย์วัชร ส่งเสริม
สอบปลายภาค:
  820 อา.14:30-20:0027062C705218W 
อาจารย์: อาจารย์วัชร ส่งเสริม
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกแบบผังโรงงาน การเลือกทำเลที่ตั้ง ชนิดของอาคาร ชนิดของผังโรงงานและการออกแบบ หลักการขนถ่ายลำเลียงวัสดุ เครื่องกลขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ ปัจจัยผลกระทบต่อการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ การจัดกลุ่มวัสดุ การออกแบบโรงเก็บพัสดุ
สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในการออกแบบผังโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผังโรงงาน และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต