เมนูหลัก

IET.348COMPUTER FOR ENGINEERING MANAGEMENT
ทอ.348คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการงานวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  901 อา.14:30-20:0024072C65569W 
อาจารย์: อาจารย์วัชร ส่งเสริม
ดร.สุกัญญา เชิดชูงาม
สอบปลายภาค:
  902 อา.08:30-14:0024072C655510W 
อาจารย์: อาจารย์วัชร ส่งเสริม
ดร.สุกัญญา เชิดชูงาม
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาการเรียกใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิศวกรรม การใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการ การรายงานและการวิเคราะห์ผล โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การคำนวณค่าเสื่อมราคา การคำนวณมูลค่าของเงิน การประเมินค่าโครงการลงทุน การวิเคราะห์การถดถอย ประยุกต์การจัด
การจัดการคุณภาพ การสร้างแผนภูมิควบคุม ฮิสโตแกรม พาเรโต แผนภูมิการกระจาย การประเมินความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด การจัดการฐานข้อมูลในงานซ่อมบำรุง ตารางการจัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุง การคำนวณประสิทธิภาพโดยรวม การบันทึกและรายงานการซ่อมบำรุงฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต