เมนูหลัก

IET.422COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY
ทอ.422เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.14:30-20:0024072L70682W 
อาจารย์: ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร
อาจารย์กชกร วิรัชกุล
สอบปลายภาค:
  821 อา.14:30-20:0027042L65596W 
อาจารย์: ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร
อาจารย์กชกร วิรัชกุล
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานการทำงานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ในระบบ 2 มิติและ 3 มิติ ศึกษาการทำงานของระบบ CAD ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการช่วยออกแบบและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการผลิต (CAM)การส่งถ่ายหรือแปลงข้อมูลจากระบบ CAD เข้าสู่ระบบ CAM ฯ
สำหรับคำนวณสร้างเส้นทางเดินเพื่อเป็นข้อมูลในการทำโปรแกรม NC และการส่งถ่ายข้อมูลการขึ้นรูปไปยังเครื่องจักรกลอัตโนมัติและจำลองทางเดินเครื่องมือตัด(CNC Machining) การเลือกใช้ระบบ CAD/CAM ให้เหมาะสมกับงานและลักษณะของอุตสาหกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต