เมนูหลัก

IET.431LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ทอ.431การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-14:0028062C65578W 
อาจารย์: ผศ.ดร.นิศากร สมสุข
สอบปลายภาค:
  820 อา.08:30-14:0028082C654817W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายและความสำคัญของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังได้แก่ ประเภทสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การกำหนดจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังอาทิเช่น เทคนิค ABC เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น เทคนิค FIFO การจัดทำเอกสารควบคุม
สินค้าคงคลัง เทคโนโลยีสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขายและลูกค้าการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต