เมนูหลัก

LA.101PRINCIPLES OF PRIVATE LAW
นต.101หลักกฎหมายเอกชน
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:0034123C514W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ โปษกะบุตร
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
หมายเหตุ: =LA1001 
Course Description
ความหมาย ลักษณะโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิดและระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ที่มาและประเภทของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การยกร่างกฎหมาย หลักการใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างในกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย หลักสุจริต หลักขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะความเป็น
บุคคลซึ่งจะเป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมาย ความหมายของบุคคล การเริ่มต้น และสิ้นสุดแห่งสภาพบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ขอบเขตและเงื่อนไขในการทรงสิทธิและหน้าที่ ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และลักษณะ 2 บุคคล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต