เมนูหลัก

BS.212BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
คพ.212ระบบสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R25212C43349M 
  จ.10:30-12:30R2636M2L      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี43-28-15
รหัส 600102485052,600102484612,600105484727,600105484670,610108401531,610108403036,600101483531
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  012 จ.08:30-10:30R25212C50491W 
  จ.10:30-12:30R2631M2C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
50-43-7
50-6-44
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
  021 จ.13:00-15:00R2711A2C50446M 
  จ.15:00-17:00R2636M2L      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ทุกชั้นปี50-50-0
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
  022 จ.13:00-15:00RN/AN/AC50050M CLOSED 
  จ.15:00-17:00RN/AN/AL      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ระบบสารสนเทศในธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบการซื้อ-การขาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
การผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการเงิน และการบัญชี ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ ผลกระทบทางด้านจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต